Stål Håndbok Del 3: Litteraturliste


Meny

Oppdatert litteraturliste:

Kap 1 Stål i bygg
[1] Eggen, A. og Sandaker, B. (1995): Stål, struktur og arkitektur – Cappelen, Oslo
[2] Jensen, J. J. (2001): Glimt fra brobyggingens historie. Broer og frimerker – Tapir, Trondheim

Kap 2 Konstruksjonsstål
[1] Almar- Næss, A. (1984): Stål – Tapir, Trondheim
[2] Geir Rune Arntsen (2018): Stålboka (Stål Håndbok Del 2) – Norsk Stålforbund
[3] Stål Håndbok Del 1: Produkter av stål – 5. utgave 2008, Norsk Stålforbund
[4] Metallurgisk ordbok – 2. utgave 2003, Norsk Stålforbund

Supplerende litteratur:
[5] Åsmund Gunleiksrud (2010): Materialteknikk offshore. Del 1: Konstruksjonsstål offshore; design og fabrikasjon – Norsk Stålforbund
[6] Åsmund Gunleiksrud (2010): Materialteknikk offshore. Del 2: Transportrør for olje og gass – Norsk Stålforbund

Kap 3 Produkter av stål
[1] Stål Håndbok Del 1: Produkter av stål – 5. utgave 2008, Norsk Stålforbund
[2] Stålkonstruksjoner – Profiler og Formler – 3. utgave 2003, Tapir, Trondheim

Kap 4 Forbindelsesmidler
[1] NS-EN 1090-2 (2008): Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner – Del 2: Tekniske krav til stålkonstruksjoner – Standard Norge
[2] Stål Håndbok Del 1: Produkter av stål – 5. utgave 2008, Norsk Stålforbund
[3] Kulak, G. L. et al (1987): Guide to Design Criteria for bolted and Riveted Joints – Second Edition, John Wiley & Sons, New York
[4] ECCS publikasjon 127 (2009): Preliminary European Recommendations for the Testing and Design of Fastenings for Sandwich – ECCS/CIB Joint Committee
[5] ECCS publikasjon 124 (2009): The Testing of Connections with Mechanical Fasteners in Steel Sheeting and Sections – 2nd Edition – ECCS
[6] T. Höglund och Bernt Johansson (2001): Publikasjon 172: Fästdon och förband i Stålkonstruktioner  – SBI
[7] Olsson, C. (2007): Konstruktionshandbok för svetsade produkter – 4. utg., Liber AB, Stockholm
___
[3] gratis: kan lastes ned fra hjemmesiden til Research Council on Structural Connections (RCSC):
www.boltcouncil.org

Supplerende litteratur:
[8] Larsen, P.K. (1990): Dimensjonering av stålkonstruksjoner – Tapir, Trondheim
[9] Treiberg, T. (1987/88): SBI Publikasjon 100: Stålbyggnadsdetaljer – Stålbyggnadsinstitutet (SBI)
[10] BCSA & SCI (1991/92): Joints in Simple Construction – The Steel Construction Institute, AscotVolume 1: Design Methods
Volume 2: Practical Applications
[11] Owens, G. W. (1992): The use of fully threaded bolts for connections in structural steelwork for buildings – The Structural Engineer, Volume 70, No. 17, 1 September


Kap 5 Bæresystemer


[1] Larsen, P. K. (2004): Konstruksjonsteknikk – Laster og bæresystemer – Tapir Akademisk Forlag, Trondheim
[2] ECCS publikasjon 74: Office buildings in steel – The Swedish method
[3] Publikasjon: Hulldekker på stål bæresystemer. Anbefalte prinsipper og løsninger – 2. utgave 2008. Betongelementforeningen og Norsk Stålforbund
___
[3] gratis: kan bestilles eller lastes ned fra hjemmesiden til Norsk Stålforbund: www.stalforbund.no

Supplerende litteratur:
[4] Peter Karlström (2002): Publikasjon 171: Flervåningsbyggnader med stålstomme – egenskaper vid brand – SBI, KTH och LTU

Kap 6 Prosjektbeskrivelse
[1] FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) KRD (Kommunal- og regionaldepartementet) AVD/DIR: Bolig- og bygningsavd.
[2] NS 3450 (2006): Prosjektdokumenter for bygg og anlegg – Redigering og innhold av konkurransegrunnlag – Standard Norge
[3] NS 3420-P (2008): Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner – Del P: Metallarbeider – Standard Norge
[4] NS-EN 1090-2 (2008): Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner – Del 2: Tekniske krav til stålkonstruksjoner – Standard Norge
[5] ibb Publikation 8 (2002): Tegningsstandarder, Del 4, Stålkonstruktioner – bips: byggeri – informationsteknologi – produktivitet – samarbejde, Danmark
___
[1] kan lastes ned fra hjemmesiden til Direktoratet for Byggkvalitet: www.dibk.no – også veiledningen.

Supplerende litteratur:
[6] NS-EN ISO 5455 (1994): Tekniske tegninger – Målestokker – Standard Norge
[7] NS-EN ISO 4172 (1996): Teknisk tegning – Byggetegninger – Tegninger for sammensetting av prefabrikkerte konstruksjoner – Standard Norge
[8] NS-EN ISO 5261 (1999): Tekniske tegninger – Forenklet tegnemåte for snitt av stenger og profiler – Standard Norge
[9] NS-ISO 2553 (1992): Sveiste og loddede forbindelser – Symboler for angivelse på tegninger – Standard Norge
[10] NS-EN ISO 5845-1 (1999): Tekniske tegninger – Forenklet tegning av sammenstilling med festeelementer – Del 1: Alminnelige tegningsprinsipper – Standard Norge

Kap 7 Grunnlag for dimensjonering
[1] NS-EN 1990 (2002+NA:2008): Eurokode – Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner – Standard Norge
[2] NS-EN 1993-1-10 (2005+NA:2009): Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner – Del 1-10: Materialets bruddseighet og egenskaper i tykkelsesretningen – Standard Norge
[3] Larsen, P. K. (2004): Konstruksjonsteknikk – Laster og bæresystemer – Tapir Akademisk Forlag, Trondheim
[4] Johansson, B. (2007): Bärverksanalys, Att konstruera med stål, Modul 4 – LTU, KTH och SBI
[5] Statens Vegvesen (2009): Bruprosjektering – Nr. 185 i Vegvesenets håndbokserie
___
[5] kan lastes ned fra hjemmesiden til Statens Vegvesen: www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Bruer

Supplerende litteratur:
[6] Gulvanessian, H., Calgaro, J.-A. and Holický, M. (2002): Designers’ Guide to EN 1990 Eurocode: Basis of structural design – Thomas Telford, London
[7] Gulvanessian, H., Formichi, P. and Calgaro, J.-A. (2009): Designers’ Guide to Eurocode 1 Actions on buildings – Thomas Telford, London

Kap 8 Dimensjonering av bjelker og søyler
[1] NS-EN 1993-1-1 (2005+NA:2008): Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner – Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger – Standard Norge
[2] Larsen, P.K. (1990): Dimensjonering av stålkonstruksjoner – Tapir, Trondheim
[3] Luís Simões da Silva, Rui Simões and Helena Gervásio (2010): Design of Steel Structures – 1st Ed., Ernst & Sohn, Berlin – ECCS Eurocode Design Manuals
[4] Johansson, B. (2007): Tvärsnittsbärförmåga Att konstruera med stål, Modul 5 – LTU, KTH och SBI
[5] Höglund, T. (2006): Stabilitet för balkar ocg stänger Att konstruera med stål, Modul 6 – LTU, KTH och SBI
[6] Bonnerup, B., Jensen, B. Chr. og Plum, C. M. (2009): Stålkonstruktioner efter DS/EN 1993 – Nyt Teknisk Forlag, København
[7] Bjarne Chr. Jensen m.fl. (2009): Teknisk Ståbi – 20. udgave, Nyt Teknisk Forlag, København
[8] Boissonade, N., Greiner, R., Jaspart, J. P. and Lindner, J. (2006): Rules for Member Stability in EN 1993-1-1. Background documentation and design guidelines – Pub. No 119, ECCS, Brussels
[9] Galambos, T. V. and Surovek, A. E. (2008): Structural stability of steel: Concepts and Applications for Structural Engineers – John Wiley & Sons, Hoboken New Jersey

Supplerende litteratur:
[10] Skjeggestad, B. (1973): Kapasitetsberegninger av stålkonstruksjoner – Tapir, Trondheim
[11] Gardener, L. and Nethercot, D. A. (2005): Designers’ Guide to EN 1993-1-1. Eurocode 3: Design of Steel Structures. General Rules and Rules for buildings – Thomas Telford, London
[12] Hendy, C. R. and Murphy, C. J. (2007): Designers’ Guide to EN 1993-2 Eurocode 3: Design of Steel Structures. Part 2: Bridges – Thomas Telford, London
[13] Johansson, B., Maquoi, R., Sedlacek, G., Müller, C. And Beg, D. (2007): Commenatry and worked examples to EN 1993-1-5 Plated Structural Elements – EUR 22898 EN, JRC and ECCS, Luxembourg

Kap 9 Dimensjonering av tynnveggede staver
[1] NS-EN 1993-1-5 (2006+NA:2009) Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner – Del 1-5: Plater påkjent i plateplanet– Standard Norge
[2] Larsen, P.K. (1990): Dimensjonering av stålkonstruksjoner – Tapir, Trondheim
[3] Johansson, B. (2007): Tvärsnittsbärförmåga Att konstruera med stål, Modul 5 – LTU, KTH och SBI
[4] Johansson, B., Maquoi, R., Sedlacek, G., Müller, C. And Beg, D. (2007): Commenatry and worked examples to EN 1993-1-5 Plated Structural Elements – EUR 22898 EN, JRC and ECCS, Luxembourg

Supplerende litteratur:
[5] Åkesson, B. (2007): Plate Buckling in Bridges and other Structures – Taylor & Francis/Balkema, Leiden
[6] Gardener, L. and Nethertcot, D. A. (2005): Designers’ Guide to EN 1993-1-1. Eurocode 3: Design of Steel Structures. General Rules and Rules for buildings – Thomas Telford, London
[7] Hendy, C. R. and Murphy, C. J. (2007): Designers’ Guide to EN 1993-2 Eurocode 3: Design of Steel Structures. Part 2: Bridges – Thomas Telford, London
[8] Trahair, N.S., Bradford, M.A., Nethercot, D.A., Gardner, L.(2007): The Behaviour and Design of Steel Structures to EC3 – Taylor & Francis, London and New York

Kap 10 Dimensjonering av knutepunkter
[1] NS-EN 1993-1-8 (2005+NA:2009) Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner – Del 1-8: Knutepunkter og forbindelser – Standard Norge
[2] Larsen, P.K. (1990): Dimensjonering av stålkonstruksjoner – Tapir, Trondheim
[3] Treiberg T. (1987/88): Publikasjon 100: Stålbyggnadsdetaljer – Stålbyggnadsinstitutet, Stockholm
[4] Jaspart, J. P., Demonceau, J. F., Renkin, S. and Guillaume, M. L. (2009): European Recommendations for the Design of Simple Joints in Steel Structures – ECCS Publication No. 126 – Brussels
[5] Olsson, C. (2007): Konstruktionshandbok för svetsade produkter – 4. utg., Liber AB, Stockholm
[6] Wardenier, J., Kurobane, Y., Packer, J. A., van der Vegte, G. J. and Zhao, X.-L. (2008): Design guide for circular hollow section (CHS) joints under predominantly static loading Design guide no.1 – 2nd Ed., CIDECT
[7] Packer, J. A., Wardenier, J., Zhao, X.-L., van der Vegte, G. J. and Kurobane, Y. (2009): Design guide for rectangular hollow section (RHS) joints under predominantly static loading Design guide no.3 – 2nd Ed., CIDECT Referansene
___
[6] og [7] kan lastes ned fra hjemmesiden til CIDECT: www.cidect.com

Supplerende litteratur:
[8] Kindmann, R. und Stracke, M.(2009): Verbindungen im Stahl- und Verbundbau – 2. Auflage, Ernst & Sohn, Berlin
[9] BCSA & SCI (2002): Joints in Steel Construction. Simple Connections – The Steel Construction Institute, Ascot
[10] BCSA & SCI (1995): Joints in Steel Construction. Moment Connections – The Steel Construction Institute, Ascot
[11] Owens G. W. and Cheal B. D. (1989): Structural Steelwork Connections – Butterwords, London

Kap 11 Brannteknisk dimensjonering
[1] FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) KRD (Kommunal- og regionaldepartementet) AVD/DIR: Bolig- og bygningsavd.
[2] NS-EN 1991-1-2 (2002+NA:2008): Eurokode 1: Laster på konstruksjoner Del 1-2: Allmenne laster – Laster på konstruksjoner ved brann – Standard Norge
[3] NS-EN 1993-1-2 (2005+NA:2009): Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner Del 1-2: Generelle regler – Brannteknisk dimensjonering – Standard Norge
[4] Brannperm for stålkonstruksjoner – 1. utgave 2000, Norsk Stålforbund
[5] Franssen, J.-M. and Real, P. V. (2010): Fire Design of Steel Structures – 1st Ed., Ernst & Sohn, Berlin – ECCS Eurocode Design Manuals
[6] Karlström, P. (2006): Bärförmåga vid brand. Att konstruera med stål, Modul 11 – LTU, KTH och SBI
[7] Byggforskserien Byggdetaljer 520.315 (2004) Brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner – NBI, Oslo
[8] Byggenormserien Skilleblad 23.250 Brannteknisk isolering av stål – Norsk Byggtjenestes Forlag, Oslo
___
[1] kan lastes ned fra hjemmesiden til Direktoratet for Byggkvalitet: www.dibk.no – også veiledningen.

Supplerende litteratur:
[9] Bailey, C., Lennon, T., Moore, D. and Wang, Y. (2007): Designers’ Guide to EN 1991-1-2, EN 1993-1-2 and EN 1994-1-2: Fire Engineering – Thomas Telford, London

Kap 12 Korrosjonsbeskyttelse


[1] NS-EN ISO 12944-2 (1998): Maling og lakk – Korrosjonsbeskyttelse av stålkonstruksjoner med beskyttende malingssystemer – Del 2: Klassifisering av miljøet – Standard Norge
[2] NS EN-ISO 12944-3 (1998): Maling og lakk – Korrosjonsbeskyttelse av stålkonstruksjoner med beskyttende malingssystemer – Del 3: Vurdering av utforming – Standard Norge
[3] NS-ISO 19840 Maling og lakk – Korrosjonsbeskyttelse av stålkonstruksjoner med beskyttende malingssystemer- Måling av og akseptkriterier for, tørrfilmtykkelser på ru flate – Standard Norge
[4] NS-EN 1090-2 (2008): Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner – Del 2: Tekniske krav til stålkonstruksjoner – Standard Norge
[5] Statens Vegvesen (2007): Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8 – Nr. 026 i Vegvesenets håndbokserie
[6] Handbok i varmförzinkning – Nordic Galvanizers
___
[5] kan lastes ned fra hjemmesiden til Statens Vegvesen: www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Bruer

Supplerende litteratur:
[7] Oljedirektoratet: Veiledning om korrosjonsvern av bærende konstruksjoner – (7.2.92) NORSOK M501
[8] Det norske Veritas: Catodic protection design – RP-B401 January 2005

Kap 13 Utførelse av stålkonstruksjoner

[1] NS-EN 1090-2 (2008): Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner – Del 2: Tekniske krav til stålkonstruksjoner – Standard Norge
[2] Statens Vegvesen (2007): Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8 – Nr. 026 i Vegvesenets håndbokserie
___
[2] kan lastes ned fra hjemmesiden til Statens Vegvesen: www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Bruer