Se Webinaret om Åpenhetsloven

Nyheter

Den 14. juni avholdet Norsk Stålforbund et gratis Webinar om Åpenhetsloven som trer i kraft 1. juli. Dette er en ny norsk lov om ansvar for menneskerettigheter og arbeidsforhold. På dette Webinaret gav advokatene Nils Christian Langtvedt og Vilde Dyb i Advokatfirmaet Hjort en innføring i kravene i den nye loven og hva det innebærer for stålbransjen, samlet og enkeltvis.

Åpenhetsloven gjelder for “større virksomheter” som på balansedagen møter to av følgende tre vilkår:
Salgsinntekt: over 70 millioner kroner
Balansesum: over 35 millioner kroner
Gjennomsnittlig antall årsverk i regnskapsåret: over 50

Kort oppsummert krever Åpenhetsloven at alle «større virksomheter» i Norge:
• Gjennomfører såkalte aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer, gjerne omtalt som human rights due diligence («HRDD»)
• På sine nettsider redegjør for aktsomhetsvurderingene som er gjort, innen 30. juni hvert år
• Gi skriftlig informasjon til enhver som ber om det om hvordan virksomheten håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter, som virksomheten enten i) har forårsaket, ii) har bidratt til, eller iii) er direkte knyttet til gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere.

OECDs retningslinjer er ikke noe «nytt», men erfaringsvis krever åpenhetsloven en viss (til dels betydelig) tilpasning.

Etterlevelse hos det enkelte selskap vil bli fulgt opp av forbrukertilsynet, og brudd på lovens bestemmelser kan medføre forskjellige sanksjoner (forbuds- og påbudsvedtak, vedtak om tvangsmulkt, og vedtak om overtredelsesgebyr).

For å se hele Webinaret, logg inn, og klikk på lenken: Stål- og næringslivsnytt – Norsk Stålforbund (stalforbund.no)