Bristende forutsetninger

Nyheter

Pressemelding 24.3:
Kronekursen har den siste tiden svekket seg vesentlig. Dette skyldes i hovedsak to forhold, som begge har hatt selvforsterkende effekt.

Først inntraff det priskrig i oljemarkedet, som medførte redusert oljepris. Det ledet i seg selv til at den norske krona svekket seg i verdi mot dollar og euro.

Deretter kom koronautbruddet for fullt. Torsdag 12. og fredag 13. mars iverksatte Norge de strengeste tiltakene noensinne i fredstid for å stoppe/ begrense koronautbruddet. Omtrent samtidig ble tilsvarende tiltak iverksatt i store deler av verden for øvrig.

Tiltakene har hatt stor betydning for økonomien, og i Norge har vi blant annet sett en kronekollaps. Nærmest over natten ble kronen verdt 20-30 % mindre mot dollar og euro.

Medlemmer av Norsk Stålforbund har dermed opplevd at importkostnadene har steget med inntil 20-30 %, mens inntektene ikke har blitt justert tilsvarende.

Denne utfordringen medførte at Norsk Stålforbund innhentet en juridisk vurdering av hvilke muligheter våre medlemmer har for å regulere vederlaget. Den rettslige vurderingen konkluderer med at reglene om bristende forutsetninger og/ eller avtalelovens § 36 begge kan benyttes som grunnlag for å kreve revisjon av avtalene. Vurderingen tilsier også at våre medlemmers kunder har krav på å få videreført denne kostnadsøkningen.

Det er noen særlige forhold som begrunner dette:

Det var umulig å forutse den situasjonen som skulle oppstå, kostnadsøkningene som følge av valutasvingningene var voldsomme, den økonomiske balansen i alle avtalene ble endret i betydelig negativ retning for medlemmer i Norsk Stålforbund.

Sett i sammenheng, er det da klart at det er inngått avtaler på bristende grunnlag, og det vil være klart urimelig å gjøre disse avtalene gjeldende. Når forutsetningene for avtalene svikter som følge av akutte hendelser som her, kan derfor Stålforbundets medlemmer kreve revisjon av prisene.

Norsk Stålforbund oppfordrer derfor alle sine berørte medlemmer til å varsle dette til sine kunder, og oppfordrer igjen sine kunder til å varsle disse kostnadsøkningene videre i kontraktskjeden, for å komme fram til bærekraftige løsninger for alle involverte parter.

Den juridiske vurderingen kan lastes ned fra HER.

___________________

Har din virksomhet juridiske spørsmål knyttet til koronaviruset og svekkelsen av krona, ta kontakt med Håkon Sannrud, Advokat / partner i Ytterbøl & Co, t: +47 69 36 60 00 m: +4799564949 | Hakon.Sannrud@ytterbol.com